Folkets Hus – en folkrörelse

Ta vara på möjligheten att påverka hur just detta Folkets Hus skall användas.

Människor vill träffas och uppleva saker tillsammans

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med över 600 medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet – alla viktiga och upp­skattade mötesplatser och kulturbärare.

Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs – både ideellt engagerade och anställda.

Tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser

Vår vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsut­veckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.

Mycket har förändrats genom åren

1902 startade föreningen Uddevalla Folkets Hus. Småföretagare gick samman och köpte andelar i huset, på så sätt skapades med gemensamma medel en mötesplats för alla.

1946 byggdes huset här, på Göteborgsvägen. Det är sedan om och tillbyggt på 1960-talet och 1980-talet

Mycket har förändrats genom åren, men en hel del är sig fortfarande likt. Behovet av mötesplatser är fortfarande mycket stort, och människors behov av möten, förlustelse och kulturella impulser växer ständigt. Formerna för de demokratiska och kulturella mötena i Folkets Hus och i folkparker varierar över tid, men rörelsens värdegrund är densamma.

Ansök om medlemskap

Ta vara på möjligheten att påverka hur just detta Folkets Hus skall användas.

För medlemskap kan du fylla i ansökan nedan eller ring 0522-104 94 alternativt maila oss på info@folketshusuddevalla.se

Att vara medlem i Folkets Hus ger dig möjlighet att påverka hur vi skall använda Folkets Hus i Uddevalla på bästa sätt.

För ett medlemskap krävs inte särskilt mycket men vi har en värdegrund och den måste man dela.

Alla människors lika värde

GDPR

När blir medlemsskapet aktivt?

Som medlem förbinder man sig att följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man också föreningens stadgar och beslut.

Andelsbevis skickas till Folkets Hus, Göteborgsvägen 11, 451 42 Uddevalla efter beslut i föreningens styrelse samt när fakturan betalts.

Våra bokningsvillkor

Dessa villkor gäller under förutsättning att de bifogats med den preliminära
bokningsbekräftelsen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa
villkor ska gälla.

Bokning

Bokning kan ske muntligt eller skriftligt av beställaren. Uddevalla Folkets Hus skickar en bokningsbekräftelse via mail.

Särskilda önskemål vid bokning

Beställningar gällande förtäring ska vara Uddevalla Folkets Hus tillhanda senast tisdag en vecka
före bokat datum. Sker bokningen senare än en vecka före aktuellt datum, beställs eventuell
förtäring omgående.
Har beställaren särskilda önskemål till sitt arrangemang ska detta framföras redan vid
bokningstillfället eller så snart man känner till dessa. Det kan gälla t.ex. specialkost, allergier,fakturering till flera mottagare mm.
Uddevalla Folkets Hus har rätt att under en sammanhållen flerdagarsbokning hyra ut lokalen
kvällstid till annan kund vid förfrågan om inget annat överenskommits vid bokningstillfället.

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligt. Det är kostnadsfritt att avboka om det sker tidigare än 4 veckor innan
arrangemanget äger rum.
Avbokningar som sker senare än 4 veckor innan arrangemanget äger rum debiteras med 50 % av
gällande lokalkostnader.
Avbokningar som sker senare än 2 veckor innan arrangemanget äger rum debiteras med 100 % av
gällande lokalkostnader. Om Uddevalla Folkets Hus har särskilda kostnader i samband med
avbeställning eller reducering av bokning skall beställaren till fullo erlägga detta.

 

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt bokningens uppkomna kostnader. Om bokningens
kostnader ska delas upp till flera betalningsmottagare ska detta anges innan arrangemanget
avslutats.
Uteblir deltagare från beställd förtäring medför detta inte nedsättning till priset. Blir man fler
deltagare än man anmält är beställaren skyldig att meddela Uddevalla Folkets Hus detta så fort det
upptäcks.
Betalning ska ske enligt överenskommelse. Fakturering sker med 20 dagars betalnings-villkor.
Beställaren är skyldig att utge full likviditet innan förfallodatum. Om betalningsfristen överskrids
har Uddevalla Folkets Hus rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

Reservation för prisförändringar

Uddevalla Folkets Hus reserverar sig för prishöjningar som de ej kan påverka själva från ex. sina leverantörer, mm.
Uddevalla Folkets Hus ska omgående informera beställaren när prishöjningar sker.

Forcemajeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller andra liknande krigstillstånd, väsentliga
inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Uddevalla Folkets Hus kontroll,
berättigar Uddevalla Folkets Hus att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till beställaren.

Ansvar för egendom / vållande av skada

Uddevalla Folkets Hus har inget strikt ansvar för egendom som tas med eller lämnas kvar i
lokalerna. Uddevalla Folkets Hus ansvarar ej för kläder och saker som lämnas kvar i lokalerna över
natten mm. Vid stöld är Uddevalla Folkets Hus endast ersättningsskyldiga om de skriftligen åtagit
sig att ansvara för egendomen. Skulle det visa sig att Uddevalla Folkets Hus eller dess anställda
handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendomen förekommit eller
skadats, ansvarar Uddevalla Folkets Hus för den förkomna/skadade egendomen. Beställaren är
ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Uddevalla
Folkets Hus.

Övrigt

Det är ej tillåtet att ta med egen förtäring till våra lokaler om ej annat överenskommits. Det är heller ej
tillåtet att ta med överbliven mat från lokalerna.
Ledarhund är välkomna i övrigt det ej tillåtet att medtaga djur.